Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van BPSystems gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht.

Download de algemene voorwaarden:


  Algemene voorwaarden (PDF)
  Algemene voorwaarden (WORD)

Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen, die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. Eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Onder “programmatuur”of “software”wordt in deze voorwaarden verstaan: alle op daartoe geëigende dragers vastgestelde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend ontwerpmateriaal. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, verschaffen wij de wederpartij geen toegang tot de broncodes van de programmatuur.

Aanbiedingen

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle documentatie of extra informatie die BPSystems verstrekt bij een aanbieding blijft ten allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden terug gezonden. Zij mogen zonder toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot een order.
 4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 4. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 5. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 6. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Prijzen


Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
 • gebaseerd op levering af ons bedrijf;
 • exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, installatie, montage, vervoer en verzekering;
 • vermeld in euro’s.

Annulering


Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Programmatuur

 1. Wij behouden ons het recht voor om alle tijdens de ontwikkeling van betreffende maatwerkprogrammatuur gebruikte, ontwikkelde of opgedane ideeën, algoritmen, systeemmethodieken, of systeemtechnieken betreffende de bewerking, behandeling of overdracht van gegevens, de besturing of beheersing van processen, installaties of machines en dergelijke, te gebruiken ten behoeve van onze bedrijfsvoering en ontwikkeling van ander programmatuur, zowel voor onszelf als voor derden.
 2. Maatwerkprogrammatuur omvat alle programmatuur die op bestelling van de wederpartij en volgens diens specificatie door ons is ontworpen en vervaardigd.
 3. Standaardprogrammatuur omvat alle programmatuur die wij als zodanig aan de wederpartij aanbieden, inclusief alle aanverwante goederen.
 4. Alle geleverde standaardprogrammatuur blijft ons eigendom. De wederpartij is niet bevoegd deze programmatuur te vervreemden, noch aan derden ten gebruiken of ter inzage gegeven.
 5. Uitsluitend voor eigen gebruik is het de wederpartij toegestaan kopieën te maken van de standaardprogrammatuur onder voorwaarde dat de door ons geleverde standaardprogrammatuur ongemuteerd wordt gekopieerd en als zodanig wordt gehandhaafd. De wederpartij zal ons onverwijld in kennis stellen indien standaardprogrammatuur wordt gekopieerd, onder opgave van het aantal kopieën en technische specificaties (dit geldt ook voor documentatie).
 6. Indien onze standaardprogrammatuur door toedoen of nalaten van de wederpartij in bezit is gekomen van derden, verbeurt de wederpartij een onmiddellijke opeisbare boete, welke minimaal gelijk is aan het contractbedrag betreffende de geleverde standaardprogrammatuur, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

Meerwerk


Wij hebben het recht aan wederpartij die kosten in rekening te brengen, die ontstaan wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld dienen te worden gewijzigd of niet normaal en zonder onderbreking binnen normale werktijden kunnen geschieden, dan wel wanneer overheidsvoorschriften die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ons niet bekend waren of bekend kunnen zijn, van kracht worden.

Levering


Wij zullen de programmatuur aan de wederpartij leveren op tenminste een informatiedrager waarop de programmatuur in voor de computerfaciliteit van de wederpartij te verwerken vorm is vastgelegd, alsmede een set van de op de betreffende programmatuur betrekking hebbende documentatie.

Apparatuur en Onderhoud

 1. De wederpartij staat ervoor in dat de door haar voor de programmatuur gebruikte apparatuur en de ruimte waarin die is opgesteld, voldoet aan de minimumeisen als door de softwareproducent en/of ons daaraan zijn gesteld, en staat in voor adequaat onderhoud van die apparatuur zolang de overeenkomst en de eventuele onderhoudsovereenkomst tussen partijen voortduren.
 2. De kosten van onderhoud:
  • veroorzaakt door diefstal van onderdelen, ontwrichtingen, overmatige verhitting of inwerking van chemicaliën, brand en rookschade, overmatige stofvorming, grote electriciteitsspannings fluctuaties, overmatige vochtigheid en waterschade, blikseminslag, molest en vandalisme;
  • te wijten aan onbehoorlijk gebruik van apparatuur of grove nalatigheid bij het volgen van instructies voor het onderhouden/schoonhouden van apparatuur;
  • te wijten aan het werken met materialen, afdrukhulpmiddelen en magnetische hulpmiddelen, welke niet aan de door de leverancier of ons gestelde eisen voldoen;
  zijn voor rekening van de wederpartij.

Inspectie


Wij zijn te alle tijde gerechtigd tot het (doen) inspecteren van de door ons geleverde programmatuur op eventuele ongeoorloofde gebruikmaking daarvan. De wederpartij is op eerste verzoek gehouden alle noodzakelijke medewerking aan inspecties te verlenen. De kosten van inspecties worden door ons gedragen, tenzij wordt vastgesteld dat de wederpartij haar verplichtingen jegens ons niet is nagekomen.

INSTALLATIE, ONDERHOUD & REPARATIE

 1. In opdracht en voor rekening van de wederpartij kan geleverde hardware en software aan huisbedrijf van de wederpartij worden geïnstalleerd, en kunnen onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan hardware en/of software.
 2. De wederpartij is gehouden ervoor zorg te dragen dat wij tijdig kunnen beschikken over alle benodigde vergunningen, ontheffingen en verdere noodzakelijke gegevens. De wederpartij garandeert de deugdelijkheid van de door haar verschafte zaken, tekeningen, berekeningen, bestekken en de door haar voorgeschreven constructies en uitvoeringsvoorschriften.
 3. De elektriciteitsvoorzieningen dienen te voldoen aan de voorwaarden, die de elektriciteitsmaatschappij hiervoor stelt teneinde een probleemloos gebruik te garanderen. In die gevallen waar sprake is van de op de apparatuur nadelig werkende netstoringen, dienen door de wederpartij voorzorgsmaatregelen te worden getroffen. De gebruikte stekkerdozen dienen voorzien te zijn van randaarde volgens NIN 1010.
 4. Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren (tussen 8.00 uur en 17.00 uur), onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. De wederpartij is gehouden er bij voortduring voor te zorgen dat alle werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip en zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd. Indien wij het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk achten dat de werkzaamheden buiten kantooruren worden voortgezet, zullen die conform geldend tarief in rekening worden gebracht. In het algemeen zullen werkzaamheden niet langer dan 1 uur buiten de reguliere kantooruren worden voortgezet.
 5. Indien en voorzover wij diensten tegen een tevoren overeengekomen vaste som verlenen, is de wederpartij gehouden er voor zorg te dragen dat ons alle benodigde faciliteiten en hulpkrachten bij voortduring ten dienste staan en dat de overeengekomen werkzaamheden zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn vertragings- en/of meerkosten in rekening te brengen.
 6. Alle opdrachten zullen worden uitgevoerd conform de daartoe door wederpartij verstrekte specificaties en de op het werk van toepassing verklaarde voorschriftten. Eventuele aanpassingen tengevolge van wijzigingen in de omvang van de opdracht zullen als meerwerk in rekening worden gebracht. Wij zullen de wederpartij zo spoedig mogelijk informeren omtrent kostenverhogende factoren.
 7. In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht de installateur de wederpartij of de door ons aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum van aanvang van tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door ons bepaald.
 8. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd:
  1. Wanneer wij aan de wederpartij schriftelijk dan wel mondeling kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
  2. na verloop van 8 dagen nadat wij schriftelijk aan de wederpartij hebben medegedeeld dat het werk voltooid is, en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen de termijn op te nemen;
  3. wanneer de wederpartij het werk of het geleverde in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 9. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
 10. Ingeval de wederpartij melding maakt van onvolkomenheden in programmatuur, zullen wij des verzocht daarnaar een onderzoek instellen. Onder onvolkomenheden worden verstaan fouten en gebreken of het op andere wijze niet functioneren overeenkomstig de door de producent en/of ons verstrekte specificaties. Een onvolkomenheid wordt onderzocht op voorwaarde dat:
  • de wederpartij bij aanmelding gebruik maakt van de laatste door de producent en/of ons voor dat doel aan haar medegedeelde procedure;
  • deze reproduceerbaar is;
  • deze zich voordoet in de versie van de programmatuur die op dat moment door de producent onderhouden wordt en de wederpartij alle door ons verstrekte wijzigingen en aanvullingen in die versie heeft aangebracht;
  • de wederpartij alle door ons noodzakelijk geachte informatie verstrekt over de omstandigheden waaronder de onvolkomenheid zich heeft voorgedaan;
  • er voor de programmatuur een garantieregeling geldt, een onderhoudsovereenkomst is gesloten of er sprake is van gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud is inbegrepen, bij gebreke waarvan de werkzaamheden tegen geldend tarief in rekening zullen worden gebracht.
Wij zullen naar beste vermogen eventuele onvolkomenheden herstellen, doch garanderen niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verholpen zullen worden.

SUPPORT, HELPDESK & CONSULTANCY


Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, worden alle support-, helpdesk- en consultancydiensten conform geldend tarief in rekening gebracht.

ONDERHOUDSOVEREENKOMST

 1. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, worden onderhoudsovereenkomsten aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van de contractuele periode, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd.
 2. Een onderhoudsovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden.

LEVERING

 1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij.
 2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf ons magazijn.
  Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 3. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.
 4. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 5. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 6. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
 7. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor kosten of schade tengevolge van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen zullen wij in overleg treden met de wederpartij.
 8. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te harer beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico.

TRANSPORT/RISICO

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald.
  Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
 2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.
  Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

OVERMACHT

 1. Onder 'overmacht' wordt ten deze verstaan:
  elke van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Duurt de overmachtsituatie langer dan 90 dagen, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid Is gebleken.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

GEHEIMHOUDING


Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle intellectueelindustriële eigendom, zoals programmatuur, productspecificaties, tekeningen, mallen, litho's, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijft ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
  Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door de Europese Richtlijn Softwarebescherming d.d. 14 mei 1991 (zulks met uitzondering van artikel 5 lid l), alsmede de Auteurswet.
 2. De wederpartij verklaart door het aangaan van een overeenkomst zich te allen tijde te zullen onthouden van ieder gebruik van door ons geëxploiteerde handelsmerken of gebruik van soortgelijke beeld-, klank- of woordaanduidingen en/of combinaties, ongeacht het al-dan-niet bestaan van een depot dienaangaande, tenzij dat gebruik door ons schriftelijk is toegestaan.
 3. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
  De wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derde jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van voornoemde garantie.
 4. Wij nemen alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat de te leveren zaken en/of prestaties in strijd komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde.
  Indien en voorzover middels de door ons geleverde zaken of diensten inbreuk zou worden gemaakt op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom van derden, dan kunnen wij zulks opheffen door - te onzer keuze - die inbreuk op te heffen dan wel door terugname van het geleverde onder teruggave van hetgeen dienaangaande door de wederpartij reeds werd betaald.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet in de Wet geregeld is.
 2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. In het bijzonder is aansprakelijkheid uitgesloten:
  • bij installaties door de opdrachtgever zelf gedaan of door derden
  • bij koppelingen met software en apparatuur zonder overleg met BPSystems
  • indien BPSystems het niet in combinatie functioneren van apparatuur, programmatuur en/of onderdelen van te voren heeft aangekondigd.
 5. Alle vorderingen van de wederpartij tot herstel of vergoeding van schade verjaren door verloop van één jaar nadat wederpartij terzake heeft gereclameerd.
 6. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.
 7. Schaduwdraaien, een afdoend back-up systeem en een goed systeembeheer vallen onder verantwoordelijkheid van de wederpartij en dienen aan het gebruik nemen en het feitelijk gebruik van programmatuur ten grondslag te liggen.

RECLAMES

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben, bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 5. Sinds indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande toestemming en conform de door ons gegeven verzendinstructies. Vervoer en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij. De goederen blijven te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij.

GARANTIE

 1. Wij garanderen dat de door ons geleverde goederen van een deugdelijke kwaliteit zijn. Mochten zich niettemin toch gebreken vertonen, dan zullen wij trachten deze zo spoedig mogelijk te herstellen, dan wel onderdelen, apparatuur of software te vervangen.
  Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende drie maanden garantie m.b.t. de door ons geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhavige onderdelen van het geleverde.
 2. Op van derden betrokken apparatuur, programmatuur, onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan ons verleent.
 3. De garantie vervalt indien:
  • -door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde;
  • schade is ontstaan tengevolge van ondeskundig aan en/of ontkoppelen van randapparaten;
  • door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd"
  • zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming de apparatuur, programmatuur en/of onderdelen daarvan worden verplaatst naar een locatie die niet in het contract genoemd staat;
  • het noodzakelijke onderhoud niet volgens de specificaties is uitgevoerd;
  • de apparatuur of programmatuur wordt gebruikt voor ander doeleinden dan waarvoor die geschikt zijn.
 4. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.
 5. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.
 6. Indien naar ons oordeel de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang der wederpartij bij herstel, zijn wij gerechtigd om in plaats van te herstellen de wederpartij te crediteren tot een maximum van de oorspronkelijke orderprijs met betrekking tot de betreffende producten of diensten. Garantie aanspraken zijn niet overdraagbaar aan derden.
 7. Garantie aanspraken zijn niet overdraagbaar aan derden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde goederen blijven ons eigendom en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan ons voorbehouden, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden en nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, lijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 2. De goederen, kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt, doch mogen niet worden vervreemd of in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 3. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit wenken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht - door het ontstaan der vordering - op al die goederen waarin de door ons geleverde zaken of programmatuur zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken.
  De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

FACTURERING


Bij orders groter dan € 10.000,- zal behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst als volgt worden gefactureerd:
 • 50% van de hoofdsom bij opdracht;
 • 35% van de hoofdsom bij aflevering;
 • 15% van de hoofdsom 14 dagen na aflevering.

BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij aflevering te geschieden zonder enige compensatie of korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
  De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Bij de eerste order of eerste grote order dient betaling vooraf te geschieden.
 3. De kosten uit hoofde van een onderhoudsovereenkomst zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
 4. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 5. Ingeval de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte -van zijn eigendommen wordt gelegd,
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  3. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.
  Hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der op gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of verdere leveranties op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

RENTE EN KOSTEN

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
  De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatie tarief te bonen gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

RETENTIERECHT


Wij zijn te allen tijde gerechtigd enig goed dat wij onder enigerlei titel van de wederpartij onder ons houden, terug te houden tot het moment dat de wederpartij al hetgeen zij ons verschuldigd Is heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid daartoe beest gesteld. Indien wij ons genoodzaakt zien ons retentierecht uit te oefenen, zijn wij tevens gerechtigd de wederpartij alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief opslagkosten.

TOEPASSELIJK RECHT


Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.
  Indien de wederpartij een consument is, heeft zij alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
 3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspraken als goede mannen naar billijkheid.
  Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden te zamen.
  De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.
  Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.